top of page

קול קורא לאשכולות אזוריים

שיווק דיגיטלי ישיר של פירות וירקות מייצור מקומי של האשכול, לרשויות באשכול

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

TNS ישראל מבקש בזאת לקבל הצעות מאיגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות לפיילוט ליישום ולשימוש בפלטפורמת שיווק אזורי, קהילתי, מקוון וישיר, של פירות וירקות טריים ומעובדים המיוצרים ע"י חקלאי האשכול לתושבי האשכול, לצורך יצירת ביטחון באספקת מזון, שיפור הרגלי האכילה ובניית מארג קהילתי כלכלי וחברתי. הרחבה בנספח א'.

 

תיאור הפיילוט

הפעלה של מערך שיווק מקוון ישיר של פירות וירקות טריים ומעובדים באחת מרשויות האשכול, במטרה לחזק את הביטחון התזונתי ולבנות מארג קהילתי כלכלי וחברתי ולעודד צריכה של תוצרת מייצור מקומי של חקלאי האשכול.

האשכולות שייבחרו לפיילוט במסגרת קול קורא זה יזכו לליווי כמפורט בהמשך תחת 'ליווי ותקצוב'.

לפיילוט ייבחרו עד שני אשכולות.

 

תנאי סף להגשת הצעות

 1. הגוף המציע הוא אשכול רשויות מקומיות שהרשויות שבשטחו טרם קיבלו תמיכה או תקצוב ממשרד החקלאות. אשכול שבשטחו רשות, שזכתה בתקצוב של משרד החקלאות, לקידום שיווק ישיר של תוצרת חקלאית יהיה רשאי להגיש הצעה ובלבד שתוכנית העבודה במסגרת ההצעה לא תכלול את אותה רשות.

 2. צירוף תכנית עבודה כוללת, כמפורט בנספח ד'.

 3. בתחום האשכול מיוצרים לפחות 5 גידולים מסוג פירות וירקות שונים, ניתן להסתייע במיפוי ה GIS של משרד החקלאות.

 4. חתימה על התחייבות משפטית של הרשות בה מתוכנן להתבצע הפיילוט (נספח ג').

השירותים המבוקשים

 1. מינוי נציג מטעם הרשות בה יתבצע הפיילוט שיעבור הכשרה ע"י ארגון TNS ישראל וישמש כמתאם הפעילות בשטח על מנת לבצע את הפיילוט;

 2. הגדרת נקודת/ות חלוקה מתאימה ברשות בה יתבצע הפיילוט;

 3. סיוע בגיבוש קבוצות רכישה ברשות ובאשכול בליווי TNS ישראל;

 4. איסוף נתונים ומידע על הפיילוט – ככל שיוגדר ע"י TNS ישראל ובהנחייתו.

 

ליווי ותקצוב

 1. תינתן לרשות בה יתבציע הפיילוט הכשרה ייעודית והנחייה מקצועית ע"י מנהלת הפרויקט מטעם TNS ישראל בהיקף של עד ל 5 שעות.

 2. ינתנו ליווי והכשרה דיגיטלית של קהילת החקלאים האזורית באשכול, ע"י ארגון TNS ישראל באמצעות ג'וינט ישראל (אגף תבת).

 3. בכפוף לקבלת אישור משרד הבריאות האשכול יהיה רשאי לעשות שימוש במסגרת הפיילוט במשאב הדיאטנית המתוקצב ע"י משרד הבריאות וביתרות תקציביות שנותרו להם מתקציבי תוכנית בריאות באשכולות ו/או תוכניות אחרות, בכפוף לאישור משרד הבריאות.

 4. במקרה בו לאשכול יש יתרות תקציביות מתקציבי התוכנית "בריאות באשכולות" ו/או תוכניות אחרות של משרד הבריאות או של גופים חוץ ממשלתיים יוכל לעשות בהם שימוש בפיילוט זה, בכפוף לאישור הגוף המממן.

 5. במקרה בו האשכול יקבל את אישור משרד הבריאות לתוכנית העבודה שיציע לקול הקורא שיפרסם משרד הבריאות בנושא "תכנית חוסן וקידום בריאות פיסית ונפשית באשכולות", הוא יהיה רשאי להתבסס על תקצוב זה בתכנית הפיילוט שיציע ל TNS ישראל בהתאם לקול קורא זה. למען הסר ספק מובהר כי ללא הצגת אישור משרד הבריאות לא יהיה רשאי האשכול להתבסס על תקצוב משרד הבריאות בהצעתו לפיילוט זה עם TNS ישראל.

 6. תשלום שירותים ותוכן לארגון TNS ישראל בגובה 5,500 ש"ח בחודש. בנוסף לכך, מוערכת עלות הפעלתה של כל נקודת חלוקה ברשות בכ 10,000 ש"ח. כ-30% מסך ההוצאות ימומנו ע"י המגדלים שייקחו חלק בפיילוט.

 

אבני הדרך בפרויקט

 1. הגשת הצעות לקול הקורא – עד לתאריך 15.7.2024.

 2. ראיונות אישיים עם נציגי האשכולות שיגישו הצעות לקול הקורא יתקיימו כשבועיים מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 3. הודעה לאשכולות הזוכים – תינתן כשבוע ממועד קיום הריאיון האישי.

 4. חתימה על הסכם התקשרות עם TNS ישראל – כשבוע ממועד ההודעה על הזכייה.

 5. פגישת התנעה לפרוייקט - כשבוע מיום החתימה על ההסכם עם TNS ישראל.

 

תקופת הפעלת הפיילוט

תקופת ההתקשרות והפעלת הפיילוט תהיה למשך 10 חודשי פעילות מלאים ממועד תחילת הפעילות.

 

הבהרות נוספות

 1. תחילת יישומו של הפיילוט תהיה עד חודשיים ממועד חתימת ההסכם עם TNS ישראל ועל בסיס התכנית שתאושר על ידי ועדת ההיגוי של פיילוט זה.

 2. TNS ישראל אינו מתחייב לקבל מי מההצעות שתוגשנה.

 3. TNS ישראל רשאי לאשר את התכנית שיציע האשכול באופן מלא או חלקי.

 4. לא יינתן מימון משלים ע"י TNS ישראל לפעילות שאושרה בתוכנית העבודה.

 

תהליך בחירת האשכולות

 1. בחירת האשכולות תתבצע על ידי ועדת ההיגוי שתמונה לפיילוט. הוועדה תבחן ותנקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה שפורטו לעיל.

 2. מבין כל ההצעות יבחרו עד 2 אשכולות שישתתפו בפיילוט.

 3. ועדת היגוי: ועדת ההיגוי תמנה את החברים הבאים:

 • מנהלת הפיילוט מארגון TNS ישראל – יו"ר הועדה;

 • מנהלת האגף לתזונה במשרד הבריאות או מי מטעמה;

 • נציגת החטיבה לאסטרטגיה במשרד החקלאות;

 

ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, באמצעות המייל, תוך מילוי של הפרטים הנדרשים ושליחת הקבצים בהתאם להנחיות. יש להיערך להגשה מבעוד מועד לכתובת הדוא"ל ibwa@thenaturalstep.co.il.

bottom of page