top of page
אישה עובדת בגינה

תוכנית השפעה מקומית

אנחנו מזמינים אתכם להיכנס למרכז הידע הדיגיטלי שלנו וללמוד עוד היום איך אתם יכולים להפוך את המרחב הביתי ואת בית העסק שלכם לידידותי לסביבה!

לוגו השפעה מקומית

משבר האקלים הוא בעיה עולמית, ארצית ומקומית. לאופי החיים כיום ברמת היישוב, העסק והבית הפרטי יש השלכות סביבתיות, שמשמעותן אובדן המשאבים שהושקעו בייצור מזון מבוזבז, ריבוי פסולת אריזות חד פעמיות, זיהום אוויר, קרקע ופליטות גזי חממה המגבירים את משבר האקלים העולמי. 75% מפליטות גזי החממה מתרחשות בשטחים המוניציפאליים. התייעלות ברמה המוניציפלית והעסקית בתחומים הללו תעלה את המודעות הקהילתית להתמודדות עם המשבר ותביא לחסכון כספי ברשויות ובעסקים. 

 

הרשויות המקומיות אחראיות גם על איכות החיים ברמה העירונית. יש להן השפעה עצומה על הסביבה בשל המידה בה הן מעודדות מיחזור, קובעות מדיניות סביבתית להפחתת פסולת והתייעלות אנרגטית ומשפיעות על הבחירות היומיומיות של התושבים. 

 

פרויקט השפעה מקומית הוא יוזמה של ארבעה ארגוני סביבה מובילים בישראל בתמיכת האיחוד האירופי. כל ארגון מביא את הייחודיות, הידע והניסיון בתחומו.

מטרת הפרויקט היא שיפור מנגנוני ההתמודדות המקומית עם משבר האקלים באמצעות מעורבות ושיתוף פעולה בין הרשות המקומית, עסקים  קטנים ובינוניים והחברה האזרחית בשטחה. הפרויקט יתמוך בעבודת השלטון המקומי באמצעות מתן ידע, כלים ואסטרטגיות לטובת שיפור איכות חיים ושיפור השירות לתושבים. בנוסף נעבוד עם עסקים מקומיים על אימוץ צעדים מטיבים, כגון כלים יישומיים שעשויים להביא לחיסכון במשאבים, ונרתום בני נוער לפעילות חינוכית על מנת לייצר קמפיינים ציבוריים להעלאת המודעות למשבר האקלים ברמה המקומית.

 

השתתפות בתכנית תחזק את הרשות והקהילה המקומית:

שגשוג מקומי ועסקי - עסקים משגשגים מושכים צעירים ומשפרים את איכות החיים במקום

פוטנציאל חסכון כספי לרשות בשל הפחתת עלויות פינוי פסולת 

חיזוק הקשר בין הרשות לעסקים יאפשר לתת שירות ומענה טוב יותר

קבלת ארגז כלים ותכנית המשכית לעבודה עם עסקים וקהילה בהתמודדות עם משבר האקלים במטרה לחזק את החוסן הקהילתי

העסקים המשתתפים בפרויקט ויעמדו בתנאים יהיו חלק מקבוצת הובלה של עסקים מקיימים ויקבלו פרסום וקידום תקשורתי

 

הרשויות המשתתפות ימשיכו לקבל ליווי ותמיכה שלנו גם בסיום הפרויקט

שיתוף הפעולה המלא של הרשות המקומית חיוני להצלחת התהליך: 

  1. תמיכת ראש הרשות בתכנית

  2. שותפות בבניית תכנית אסטרטגית לשיפור השירותים הסביבתיים שתוגש למועצה

  3. הקמת צוות עירוני קטן מגוון ממחלקות שונות, שיקבלו הכשרה של 12 שעות

  4. סיוע בגיוס עסקים מקומיים ובני נוער

  5. הקצאת מקום להתכנסויות קהילתיות

  6. שיתופי פעולה במאמצי הפרסום והשיווק

  7. מילוי סקרים בתחילת הפרויקט וסיומו להערכת המצב ברשות בנוגע להתמודדות עם משבר האקלים

bottom of page