top of page
תמונה של תרשים פאי תלת מימדי

דוחות ופרסומים

הארגון מפרסם דוחות בסוגיות סביבתיות בוערות על מנת להביא לידיעת הציבור את היקף הבעיה והפתרונות האפשריים, הן ברמת מדיניות והן ברמת הצרכנים. בחרנו להתמקד בבעיית הפלסטיק ובעיית בזבוז המזון משום שמדובר בבעיות בוערות שמשפיעות על עתיד האנושות באופן המובהק ביותר. פסולת היא בעיה שהאנושות יצרה כשהחלה לקדם כלכלה לינארית שאינה משתלבת בכלכלה המעגלית הטבעית. בנסיון לפתור את בעיית הפסולת, יש צורך בראיה מקיפה וכוללת ולשם כך נכתבו הדוחות.

Screenshot 2023-10-18 at 13_edited.jpg

דו"ח בזבוז המזון בישראל נכתב במטרה לשמש כבסיס ידע לפעולה וקבלת החלטות בנושא חוסן מערכת המזון המקומית. המסמך מסכם מקורות רשמיים ובלתי רשמיים וכולל ידע, תובנות ומגוון רחב של דוגמאות מהארץ ומחו"ל, אשר נצברו במהלך תשע שנות עשייה של ארגון The Natural Step ישראל, בתחום צמצום בזבוז המזון בישראל.

עולם של פלסטיק! תמונה של הכריכה של הדו"ח

לכולנו, נשים וגברים כאחד, יש תפקיד מרכזי בשינוי הנדרש לכלכלה בריאה יותר לנו ולסביבה ולמעבר למוצרים מקיימים. כאמהות ואבות, מחנכים/ות ואזרחים/יות נוכל לפעול להעלאת המודעות לנושא, לחינוך הדור הצעיר ויוצרי הכח הצרכני. בצעדים שלנו נוכל ליצור שינוי משמעותי.

זה בצלחת של כולנו! תמונה של הכריכה של הדו"ח

מסמך זה נכתב במטרה לשמש כבסיס ידע לפעולה וקבלת החלטות בנושא צמצום בזבוז המזון בישראל. המסמך מסכם מקורות רשמיים ובלתי רשמיים וכולל ידע, תובנות ומגוון רחב של דוגמאות מהארץ ומחו"ל, אשר נצברו במהלך שש שנות עשייה של ארגון The Natural Step ישראל, בתחום צמצום בזבוז המזון בישראל. בראש ובראשונה מטרתו של המסמך להוות קריאת השכמה ומקור ידע יישומי למקבלי החלטות בישראל, ברמה הלאומית והמקומית - הן במגזר הציבורי והן במגזר העסקי. 

bottom of page